1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiska nyheter

Kapitalvinster från fastigheter: beräkning och undantag

Posted on : oktober 11, 2022

Kapitalvinsten från en fastighetsförsäljning är skattepliktig på inkomst (IR) och socialförsäkringsavgifter.

Det finns dock många undantag.

Hur beräknas en kapitalvinst ?

Kapitalvinster är beskattningsbara när de är resultatet av en överlåtelse mot ersättning: försäljning av fastigheter eller rättigheter som är knutna till dem, byte, inbetalning till ett företag osv.

Den beräknas i två steg:

 • beräkningen av bruttovinst (1), och
 • tillämpningen av utsläppsrätter (2).
 • Beräkning av bruttovinst

Bruttokapitalvinsten är skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset.

Försäljningspriset är det pris som anges i köpebrevet plus eventuella avgifter och ersättningar som betalas av köparen (t.ex. ersättning för vräkning) och minus eventuella kostnader för säljaren (t.ex. kostnader för fastighetsdiagnostik eller kostnader för att frigöra en inteckning).

När det gäller anskaffningspriset motsvarar det inköpspriset eller det värde som framgår av arvsdeklarationen eller gåvohandlingen.

Den ökas av :

 • förvärvskostnader (notarieavgifter, registreringsavgifter etc.) med ett fast belopp på 7,5 % av köpeskillingen eller faktiska kostnader enligt kvitton, och
 • Arbete för ett fast belopp på 15 % av köpeskillingen för en fastighet som innehas i mer än fem år eller till faktiska kostnader mot bevis.

Exempel: För en köpeskilling på 200 000 euro tillåter schablonvärderingar att priset ökas med 15 000 euro för förvärvskostnader och 30 000 euro för arbeten.

 • Tillämpning av utsläppsrätter

Kapitalvinsten är avdragsgill för den tid som fastigheten har innehafts.

Företagets varaktighet Avdragsränta som tillämpas för varje år av ägande för inkomstskatt. Avdragssats för socialförsäkringsavgifter för varje ägarår
Mindre än 6 månader 0% 0%
Årskurserna 6-21 6% 1.65%
År 22 4% 1.60%
Efter det 22:a året Undantag 9%
Efter det 30:e året Undantag Undantag

För en fastighet som har varit innehavd i 15 år eller mer får säljaren till exempel ett avdrag på :

 • 60 % för inkomstskatt,
 • 5 % för sociala avgifter.

För en kapitalvinst på 40 000 euro kommer endast 16 000 euro att omfattas av inkomstskatt och 33 400 euro av socialförsäkringsavgifter.

Att notera

För fastigheter som ligger i vissa områden där utbud och efterfrågan är ”knappa” gäller ett ytterligare avdrag på 70 % om överföringen möjliggör byggande av flerfamiljshus och 85 % om större delen av fastigheten utgörs av sociala bostäder och/eller bostäder för mellanstadiebruk.

I praktiken gäller denna exceptionella avdragsrätt för försäljningar som görs fram till den 31 december 2022 (förutsatt att det preliminära avtalet har fått ett visst datum mellan den 1 januari 2018 och den 31 december 2020).

Skattesatsen för kapitalvinsten: Efter avdrag beskattas kapitalvinsten med 19 procent och socialavgifterna med 17,2 procent.

En extra skatt ska betalas för kapitalvinster som överstiger 50 000 euro, efter avdraget.

Den är 2-6 % beroende på kapitalvinstens storlek.

Vilka är undantagen ?

Det finns många undantag från skatt på kapitalvinster på fastigheter, som alla är föremål för särskilda villkor.

Exempelvis är försäljningar av huvudbostäder, försäljningar för mindre än 15 000 euro eller försäljningar till organisationer för socialt boende undantagna.

Kapitalvinsten är också undantagen när säljaren inte äger sin huvudbostad och använder pengarna från försäljningspriset för att förvärva en sådan, eller när en icke-invånare säljer en bostad som ligger i Frankrike.

Dessutom kan pensionärer och personer som bor på sociala, medicinska eller vårdhem för äldre eller funktionshindrade vuxna omfattas av en skattebefrielse som är beroende av inkomstvillkor.

Advokatfirman Nicolas BRAHIN

Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE

contact@brahin-avocats.com

1, Rue Louis Gassin – 06300 NICE (FRANCE)

Tel : +33 493 830 876 / Fax : +33 493 181 437

www.brahin-avocats.com

Läs mer
 

Juridisk ordning och status för stiftelser i FRANKRIKE

Posted on : oktober 11, 2022

En stiftelse definieras i artikel 18 i lag nr 87-571 av den 23 juli 1987 om utveckling av sponsring som ”den handling genom vilken en eller flera fysiska eller juridiska personer beslutar att oåterkalleligen avsätta varor, rättigheter eller resurser för att förverkliga ett verk av allmänt intresse och utan vinstsyfte”.

Föreningen är en grupp av personer, medan stiftelsen är ett arv som består av varor, rättigheter och/eller resurser och som oåterkalleligt överlåts till förverkligandet av ett sådant verk.

Det är en sammanslutning av juridiska eller fysiska personer för att genomföra ett gemensamt projekt (som i fallet med en förening), men ett oåterkalleligt ekonomiskt åtagande från grundarnas sida att utföra ett ideellt arbete av allmänt intresse. En stiftelse har inga medlemmar. Den leds av en styrelse, en ledningsgrupp och/eller en tillsynsgrupp.

En stiftelse samlar privat kapital för att arbeta för en allmän sak.

Stiftelsefonden får status som juridisk person från och med dagen för offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning av den deklaration som gjorts vid prefekturen. Ändringar av stadgarna ska följa samma förfarande.

I – Villkor för att en stiftelse ska kunna existera i Frankrike :

Det finns företagsstiftelser som kan få offentliga bidrag men som inte får ta emot donationer, arv, bidrag eller vädjan till allmänhetens generositet (men som sedan 2003 kan få ta emot donationer från sina anställda).

Det första villkoret för att en stiftelse, oavsett vilken den är, ska existera är att den erkänns av

– Premiärministern (för närvarande Bernard Cazeneuve, adress: 57, rue de Varenne, Paris) för stiftelser som är erkända som allmännyttiga;

– Prefekten i det departement där deras framtida säte kommer att ligga.

En stiftelse är ett verk av allmänt intresse med ett icke-vinstdrivande syfte. Det allmänna intresset är ett skattemässigt begrepp som är under utveckling, och det på flera olika områden.

En stiftelse är av filantropisk, pedagogisk, vetenskaplig, social, humanitär, idrottslig, familje- eller kulturell karaktär, eller bidrar till att stärka det konstnärliga arvet, skydda den naturliga miljön, sprida fransk kultur, språk och vetenskaplig kunskap.

En stiftelse som erkänns vara av allmänt intresse kan bildas av en enskild person, en familj, en förening, en grupp människor, enskilda personer eller företag, förutsatt att dess syfte är att tilldela resurser för all framtid.

Genom en donation kan grundaren organisera sin stiftelse. De varor och resurser som han eller hon donerar lämnar stiftelsen för evigt.

Donationen görs genom en notariell handling om det rör sig om fast egendom. Donationen träder i kraft först när stiftelsen erkänns efter offentliggörandet av beslutet om allmän nytta.

Riskerna med denna situation uppstår om grundaren avlider innan stiftelsen tar emot donationen eller beslagtar den egendom som är föremål för donationen, innan äganderätten har blivit verkställbar mot borgenärer.

Ansökan ska ställas till prefekten i det departement där stiftelsen kommer att ha sitt säte tillsammans med en deposition av stiftelsens stadgar.

Prefekten kommer att vidarebefordra begäran till inrikesministeriet.

Inrikesministern får efter eget gottfinnande besluta att avslå ansökan eller att pröva den.

När ansökan har granskats kan inrikesministern hänskjuta den till statsrådet, som avger ett ”yttrande” som regeringen inte är skyldig att följa.

Den skattemässigt mest fördelaktiga är en donationsfond. När Christine Lagarde var statssekreterare sade hon att ”vid sidan av stiftelser och föreningar bör man skapa kapitalfonder som är snabba, flexibla och billiga. Det kan skapas av en eller flera fysiska eller juridiska personer, för en bestämd eller obestämd tid.

En stiftelsefond skapas genom en enkel deklaration från dess grundare till prefekturen i det departement där stiftelsen har sitt säte. Denna deklaration ska åtföljas av stadgarna och innehålla följande uppgifter: efternamn, förnamn, födelsedatum och födelseort, yrke, hemvist och nationalitet för de personer som ansvarar för förvaltningen samt en blankett med de uppgifter som krävs för offentliggörande i Journal Officiel.

Stiftelsefonder: Artikel 140 i lagen om modernisering av ekonomin av den 4 augusti 2008, för en bestämd eller obestämd tid.

Inga offentliga medel av något slag får betalas till en stiftelsefond.

Detta förbud får undantagsvis frångås för ett särskilt arbete eller ett särskilt åtgärdsprogram med hänsyn till dess betydelse eller särdrag.

Undantag beviljas genom ett gemensamt beslut av de ministrar som ansvarar för ekonomi och budget.

Fonden kan vända sig till offentlig generositet efter administrativt tillstånd, vars villkor fastställs genom förordning.

Den består av de kapitaltillskott som gjorts till den, plus donationer och testamenten som gjorts. Donationer kan ge upphov till skattelättnader för både inkomstskatt och bolagsskatt enligt samma förfaranden som donationer till föreningar.

Stiftelsefonden förvaltas av en styrelse bestående av minst tre ledamöter som utses första gången av grundaren/grundarna.

Donationsfonden skall upprätta en årsredovisning som skall innehålla åtminstone en balansräkning och en resultaträkning (tidsfristen för att offentliggöra denna redovisning får inte överstiga sex månader).

Fonden skall ha minst en revisor och en revisorssuppleant.

II – Skattesystem för en stiftelse i Frankrike :

För en stiftelsefond, liksom för stiftelser, är det nödvändigt att skapa en första donation, men beloppet för denna donation är fritt (med följande förbehåll), till skillnad från vad som i praktiken krävs av Conseil d’Etat (vars yttrande är nödvändigt) för stiftelser som erkänns vara av allmänt intresse (minsta donation på 1 500 000-2 000 000 euro, utbetalning på högst 10 år).

Hittills kan en donationsfond fortfarande skapas utan att det krävs ett startkapital.

Så snart dekretet om tillämpning av artikel 85 i lag nr 2014-856 av den 31 juli 2014 (om social och solidarisk ekonomi) har offentliggjorts i den officiella tidningen den 1 augusti 2014, måste grundaren/grundarna dock motivera ett minimibelopp för stiftelsen vid tidpunkten för fondens inrättande (detta minimibelopp får dock inte överstiga 30 000 euro).

Kapitalbeloppet för bildandet av en företagsstiftelse får inte vara mindre än 150 000 euro under fem år.

Investeringsfondens ursprungliga kapital får inte överstiga 30 000 euro.

En stiftelse samlar privat kapital för att arbeta för en sak av allmänt intresse: i princip ska kapitalet användas helt och hållet inom en bestämd tidsperiod.

En donationsfond samlar tillgångar i syfte att kapitalisera dem.

Det är inkomsterna från dessa tillgångar som används för ett arbete av allmänt intresse.

Om den uppfyller kraven i artiklarna 200 och 238 bis i den allmänna skattelagstiftningen kan en donationsfond från och med den tidpunkt då den inrättas få skattelättnader på donationer och befrielse från överföringsavgifter på donationer och arv.

Artikel 200 i den franska allmänna skattelagstiftningen: ”Belopp upp till 20 % av den beskattningsbara inkomsten som motsvarar donationer och betalningar, inklusive uttrycklig avsägelse av inkomster eller produkter, som görs av skattskyldiga som är bosatta i Frankrike i den mening som avses i artikel 4 B, till förmån för : Stiftelser eller sammanslutningar som är erkända som allmännyttiga i enlighet med 2a, universitetsstiftelser eller partnerskapsstiftelser som nämns i artiklarna L. 719-12 respektive L. 719-13 i utbildningslagen och, för anställda i de grundande bolagen eller i de bolag i koncernen, i den mening som avses i artikel 223 A, som det grundande bolaget tillhör, företagsstiftelser, när dessa organisationer uppfyller de fastställda villkoren”.

Dessa villkor är följande: ”verk eller organisationer av allmänt intresse av filantropisk, pedagogisk, vetenskaplig, social, humanitär, idrottslig, familjär eller kulturell karaktär eller som bidrar till att stärka det konstnärliga arvet, särskilt genom teckningar som öppnas för att finansiera inköp av föremål eller konstverk som är avsedda att ingå i samlingarna på ett franskt museum som är tillgängligt för allmänheten, till skydd av naturmiljön eller till spridning av den franska kulturen, det franska språket och de vetenskapliga kunskaperna”.

Därför är det i enlighet med dessa villkor att vidta åtgärder för att rädda utrotningshotade arter. Följaktligen är det möjligt att dra nytta av skattelättnader eftersom stiftelsen har ett specifikt allmännyttigt ändamål.

En stiftelse som erkänns som en stiftelse av allmänt intresse är en permanent institution vars erkännande är föremål för ett dekret från statsrådet, eventuellt kompletterat med externa resurser eller tjänster.

En företagsstiftelse främjar hållbart företagssponsring, men dess livslängd är mer begränsad och dess juridiska möjligheter likaså. De kan inte ta emot arv och inte heller vädja till allmänhetens generositet, men kan sedan 2003 ta emot donationer från sina anställda (enkelheten ligger i stiftelsens bildande, eftersom det bara krävs ett administrativt tillstånd).

En stiftelse med skiljedom tjänar det allmänna intresset, så alla donationer som görs till dessa konton drar nytta av de skattefördelar som är knutna till stiftelser genom denna mellanhand.

Denna formel gör det möjligt att samla förvaltningskostnaderna.

Det system för nedsättning av inkomstskatten som är tillgängligt för privatpersoner motsvarar 66 % av de utbetalda beloppen, med en årlig gräns på 20 % av den beskattningsbara inkomsten (lag av den 1 augusti 2003).

Donationer kan vara i form av pengar, men också i form av naturaförmåner (t.ex. konstverk).

filen för att ladda ner:
170223 Stiftelser i Frankrike

Läs mer
 

Real estate capital gains: calculation and exemptions

Posted on : april 27, 2022

Capital gains on the sale of real estate are subject to income tax and social security contributions.

However, there are many exemptions.

How is a capital gain calculated?

Capital gains are taxable when they result from a sale for valuable consideration: sale of a property or the rights attached to it, exchange, contribution to a company, etc.

It is calculated in two stages:

 • the calculation of the gross capital gain (1), and
 • the application of allowances (2)

 

 • Calculation of the gross capital gain

The gross capital gain is the difference between the sale price and the purchase price.

The sale price is the price mentioned in the deed of sale added to the charges and indemnities paid by the buyer (e.g. eviction indemnity) and minus the costs incurred by the seller (e.g. the cost of real estate diagnostics or the costs of mortgage release).

As for the acquisition price, it corresponds to the purchase price or the value appearing in the declaration of inheritance or in the donation.

It is increased by:

 • acquisition costs (notary’s fees, registration fees, etc.) for a fixed amount of 7.5% of the purchase price or actual costs based on receipts; and
 • works for a fixed amount of 15% of the purchase price for a property that has been held for more than five years or at actual costs based on receipts.

Example: for a purchase price of €200,000, the flat-rate valuations allow the price to be increased by €15,000 for the acquisition costs and €30,000 for the works.

 • Application of allowances

Allowances for holding periods are applied to this capital gain.

Holding period Allowance rate for each year of holding for income tax purposes Allowance for each year of holding for social security contributions
Les than 6 months 0% 0%
From the 6th to the 21st year 6% 1.65%
22nd year 4% 1.60%
Beyond the 22nd year Exemption 9%
Beyond the 30th year Exemption Exemption

For example, for a property that has been held for 15 years or more, the seller benefits from an allowance of :

– 60% for income tax,

– 16.5% for social security contributions.

For a capital gain of 40,000 €, only 16,000 € will be subject to income tax and 33,400 € to social security contributions.

Please note

For properties located in certain “tight” areas between supply and demand, an additional allowance of 70% is applicable if the sale allows the construction of multi-family residential buildings and 85% if the majority are social and/or intermediate properties.

In practice, this exceptional allowance applies to sales made until the 31st of December 2022 (provided that the preliminary contract has acquired a specific date between 1 January 2018 and 31 December 2020).

The taxation rate of the capital gain: after the allowance, the capital gain is taxed at a rate of 19% and social security contributions are taxed at a rate of 17.2%.

An additional tax is due for capital gains superior to 50,000 €, after the allowance.

It is 2% to 6% depending on the amount of the capital gain.

What are the exemptions?

There are many exemptions for capital gains on property, each of which is subject to specific conditions such as sales of principal residences, those with a price of less than 15,000 € or sales to social housing organisations.

The capital gain is also exempt when the seller does not own his main residence and uses the money from the sale price to acquire one or when a non-resident sells a home located in France.

In addition, pensioners and people living in social, medico-social or nursing homes for the elderly or disabled adults can benefit from an exemption subject to income conditions.

Cabinet Nicolas BRAHIN

Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE

Email :  contact@brahin-avocats.com

1, Rue Louis Gassin – 06300 NICE (FRANCE)

Tel :   +33 493 830 876      /    Fax : +33 493 181 437

www.brahin-avocats.com

Läs mer
 

Import VAT: reminder of the new declaration rules

Posted on : april 27, 2022

The VAT applicable to imports must now be declared to the General Management of Public Finance (Direction générale des Finances publiques – DGFiP) on the VAT return, not to the General Management of Customs and Indirect Taxation (Direction Générale des Douanes et Droits Indirects – DGDDI) during customs clearance.

Several information, in order to facilitate your VAT return:

 • the online declaration is pre-filled with the amount of import VAT to be collected (excluding suspensive tax regimes – RFS), based on the elements that you or your registered customs representatives (RDE) have previously declared to the DGDDI.

The pre-filling is effective from the 14th day of each month for operations carried out during the previous month;

 • the details of the pre-filled amount are accessible in the “DONEES ATVAI” tab of your professional account on the douane.gouv.fr website; in addition to the declaration numbers and, for each of them, the taxable base by rate and nomenclature, it also includes information identifying the RDEs (Name and EORI number); and
 • for all import VAT payers, the deadline for filing the VAT return is the 24th of each month.

The pre-filled VAT amounts must be checked by you and corrected if necessary.

To do this, you should ensure that you have the necessary information, especially if you use a registered customs representative (RDE) to validate the import VAT amount.

If there is a discrepancy between the pre-filled amount and the amount you believe you should declare, you will need to correct the pre-filled output VAT amount and you could contact the RDE to keep him informed.

Before validating your VAT return, it is also your responsibility to complete it with the data not pre-filled such as the taxable import VAT bases when you use an RFS, the non-taxable bases and the related input VAT amount.

Clarification of the importer population

The collection of import VAT on the VAT return concerns all taxable persons and non-taxable persons who have a valid intra-European VAT number in France.

We remind you that the intra-European VAT number must now be entered on your customs declarations.

There are several details depending on your situation:

 • If you are placed under the simplified taxation regime (RSI) for VAT and you intend to carry out imports, you will no longer be able to benefit from the RSI and will have to file a VAT return according to the normal taxation regime after having informed your tax department.
 • If you are under a basic VAT exemption scheme, you will have to declare the VAT relating to the imports on the VAT return n° 3310-CA3 for the month in which the VAT became payable.

If you do not have a French intra-European VAT number even though you are importing goods into France, we invite you to contact your Tax office to obtain one.

Cabinet Nicolas BRAHIN

Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE

Email :  contact@brahin-avocats.com

1, Rue Louis Gassin – 06300 NICE (FRANCE)

Tel :   +33 493 830 876      /    Fax : +33 493 181 437

www.brahin-avocats.com

Läs mer
 

Income tax: what will change in 2022

Posted on : april 15, 2022

Taxation

A few days before the first round of the presidential election, Bercy launched on Thursday the last tax return campaign of the five-year term – which remains an obligation for all despite the tax at source – and has not hesitated to highlight the new provisions that can help lighten the bill of taxpayers.

This year, it is more specifically the application of the exceptional revaluation of 10% of the kilometer scale that should be closely observed by a number of households.

Those who are suffering from the explosion of fuel prices.

Announced last January by the government to reduce the cost of fuel prices, this measure provides more specifically to enhance in an “exceptional” way – of 10% – the kilometer scale.

This allows households to deduct from their taxable income, each year, expenses related to the use of their vehicle for business travels.

It is determined according to the type of vehicle and the kilometers driven.

However, in order to benefit from this significant boost due to the revaluation, households must opt for the deduction of actual expenses and therefore give up the flat-rate deduction of 10% that automatically applies.

This is difficult as the “actual expenses” option may be considered more complex.

A lot of people have an interest in switching to actual expenses, they need to take advantage of this tool.

This is the case, for example, for a 30-years-old single man whose net taxable income for 2021 is 28,000 € and who travels 50 km every day to get to work.

According to the DGFiP’s calculations, if this person opts for the flat-rate allowance of 10%, he will obtain a deduction of 2,800 € from his taxable income.

If he chooses the deduction of “real expenses”, and thus benefits from the 10% revaluation of the kilometer scale, he will have a reduction of 4,880 €.

To ensure that taxpayers choose the best option, the DGFiP has put online a simulator dedicated to the calculation of kilometer and other professional expenses.

More surprisingly, the tax authorities have even promised to automatically apply the most advantageous option for households that make a mistake…

Remote working fees

Another measure was put forward: the tax credit for households that have installed an electric vehicle charging station in their home.

More specifically, it represents 75% of the amount of expenses incurred last year within the limit of 300 euros per charging system, as specified by the tax authority.

The executive has also decided to renew in 2021 the exemption of professional expenses related to remote working.

This measure had been put in place for the year 2020 during which many employees worked from home because of quarantines and restrictions to fight against the coronavirus.

In detail, this exemption is capped at 2.50 € per day of remote working, 55 € per month and 580 € per year, slightly more than the 550 € provided in 2020.

Finally, the tax authorities are working with the Ministry of Education to improve the rate of use of school grants, which is considered “insufficient”.

Households with children in secondary school will be able to confirm their entitlement at the end of their online tax return, via a simulator.

This year, the deadlines for filling out the online returns are from May 24 to June 8, depending on the department.

Läs mer
 

Påverkas ditt företag av Covid-19?

Posted on : juni 10, 2020

Påverkas ditt företag av Covid-19?

Frankrike har bestämt om ekonomiska stödåtgärder

Som svar på Covid-19-epidemien har Frankrike beslutat om följande stödåtgärder för företag:

 1. Längre betalningstid för sociala avgifter och skatter.
 2. I de svåraste fallen kan krav på direkt skatt efterskänkas efter individuell analys av ansökan.
 3. Uppskjutning av betalning av hyra, vatten-, gas- och elräkningar för små företag som har ekonomiska svårigheter.
 4. Ekonomiskt stöd upp till 1500 euros för små företag, egenföretagare, fria yrkesutövare och lokala micro-entreprise.
 5. Statligt stöd upp till 300 miljarder euro i form av likvididetsgarantier som företagen kan ha behov av då krisen pågår.
 6. Stöd av Central Banken (kreditförmedling) vid förhandling om skuldomläggning med banker.
 7. Upprätthållande av personalstyrkan genom understödda permitteringar.
 8. Stöd av en förlikningsman för företag i behandling av konflikter med kunder eller leverantörer.
 9. En stödplan för företag som exporterar.

 

 1. Möjlighet för uppskov med betalning av socialavgifter och direkta skatter

Uppskov för socialavgifter som ska betalas till URSSAF

Om förfallodagen för betalningar till URSSAF är den 5 juni eller den 15 juni kan arbetsgivare med ekonomiska svårigheter skjuta upp hela eller en del av betalningen av sina arbetsgivaravgifter.

Om man inte får svar inom två dagar på ansökan som gjorts via nätet kan man anse att den är godkänd.

Det är möjligt att få betalningsuppskov upp till 3 månader utan att straffbetalningar tillämpas.

I vilket fall som helst ska man skicka sin DSN (déclaration sociale nominative).

Utöver nämnda socialavgifter är det också möligt att få uppskov för avgifterna gällande kompletterande pension.

Egenföretagare (travailleur independant) förutom s.k. micro-entreprises får automatiskt uppskov för betalningarna som hade förfallit den 5. och den 15. juni.

Utöver detta är det också möjligt att ansöka om:

 • betalningsfrister, även i förväg;
 • anpassning av betalningsfrister om inkomsterna minskat;
 • totalt eller partiellt stöd för betalning av avgifter eller om ett exceptionnelt direkt ekonomiskt stöd.

S.k. micro-entreprises kan likaså ansöka om betalningsfrister och uppskov för betalningen som förfaller den 30 juni 2020.

Inkomstdeklarationen skall dock göras som vanligt.

Uppskov hos skattemyndigheten (SIE) med betalningsfirster

Företag med ekonomiska svårigheter kan be om anstånd med diverse deklarationer och skattebetalningar (företagsskatt, skatt på löner…) som ska lämnas in eller betalas den 30. juni.

Vid behov är det också möjligt att be om återbetalning av betalningarna som gjordes i mars, april och maj. Dessa skall dock betals enligt en överenskommer tidsfrist.

Fastighetsskatt och företags fastighetsskatt (cotisation foncière des enterprises) som betalas månatligt kan också avbrytas; den återstående summan skall betalas då betalningsfristen för nämnda skatter går ut.

Möjlighet för snabbare tillgodohavande av företagsskatt och moms.

Ansökan med formulär för snabbare tillgodohavande av företagsskatt och moms kan göras genast via nätet.

Lösning för ekonomiska svårigheter: CCSF (Commission des chefs des services financiers)

Om ett företag har skatteskulder kan CCSF konfidentiellt bevilja anstånd och en betalningsplan.

Villkor för detta är bl.a. att företaget är à jour med sina deklarativa skyldigheter och att det inte blivit dömd för olaglig arbetskraft.

Stora företags ansvarsskyldighet

Stora företag (Grandes entreprises) som fått anstånd, betalningsfrister, lån garanterat av Staten eller som kontaktat CCSF (se ovan) får inte:

 • betala dividend år 2020;
 • återköpa aktier.
 1. Möjlighet för skatteåterbäring vid stora ekonomiska svårigheter

Vid stora ekonomiska svårigheter, då en betalningsplan inte kan hjälpa företaget, kan Skattemyndigheten bevilja skatteåterbäring.

Ansökan undersöks i detalj med hänsyn till företagets ekonomiska situation.

 1. Möjlighet för anstånd med betalning af vatten-, gas- och elräkingar och hyror för små företag 

Små företag kan direkt kontakta deras leverantörer för betalningsfrist för vatten-, gas- och elräkningar.

Små och medelstora företag vars aktivitet har stoppats krävs för tillfället automatiskt inte hyror.

När aktiviteten återtar kan hyrorna betalas enligt överenskommen plan; ingen ränta eller straffbetalningar ska förekomma.

Små och medelstora företag vars aktivitet drastiskt har minskat utan att den blivit avbruten kan också ansöka om att hyra inte uppbärs för tillfället.

Dessa företags ekomiska situation granskas och bl.a. omsättningen beaktas.

 1. Möjlighet för skattefritt stöd från solidaritetsfonden i två faser

En solidaritetsfond har upprättats för att hjälpa mindre företagare med högst 10 anställda, en omsättning på högst 1 miljon och en årlig skattepliktig vinst under 60.000 €.

Följande företag kan erhålla detta stöd:

 • de som fått förbud att ta emot kunder men som ändå kunnat fortsätta sin aktivitet med ”take away” eller genom leverans;
 • de som jämförelsevis mellan mars 2019 och mars 2020 gått misste om 50 % av sin omsättning;
 • jordbruksföretag, artister och företag som befinner sig i sanering (procédure de sauvegarde eller redressement judicaire) kan få stöd om de gjorde förlust i mars, april och maj 2020.

Gällande stöd för april och maj, kan omsättningen alternativt jämföras med de årliga månatliga genomsnitten.

Stödets maximalbelopp för mars månad är 1500 €.

Gällande stöd för april och maj månad, görs det avdrag på stödet om företagaren som är majoritetsägare får pension eller dagspenning.

Ovan utgör första fasen av stödet.

Enligt den andra fasen kan nämnda företag få ett tilläggsstöd mellan 2000 € och 5000 € om:

 • deras tillgångar inte räcker till för betalning av skulder som infaller inom 30 dagar och för summan av deras fasta utgifter, inklusive hyror för mars, april och maj 2020;
 • de inte fått likviditetslån på ett rimligt belopp från deras bank;
 • de har minst en anställd eller om de haft förbud på att ta emot kunder mellan 1. mars och 11. maj 2020 och om omsättningen var minst 8000 € det senaste räkenskapsåret.

Följande företag kan dock inte beviljas stöd:

 • företag vars ledare som också är majoritetsägare och som har ett arbetsavtal på fulltid med företaget den 1. mars 2020;
 • gällande stöd för april och maj 2020, företag vars ledare som också är majoritetsägare och som mottagit pension eller dagspenning som är större än 1500 €.
 1. Möjlighet till lån med Statsgaranti

Fram till den 31. december 2020 kan företag oavsett form ansöka om lån med Statsgaranti.

Även vissa lokala SCI (société civil immobilière) som har ekonomiska problem sedan den 1. januari 2020 och ”unga innoverande företag” kan ansöka om nämnda lån för att behålla en viss likviditet i kassan. S.k. crowdfunding lån kan också få Statsgaranti.

Lånets storlek kan motsvara tre månaders omsättning anno 2019 eller två års lönekostnader för s.k. unga innoverande företag.

Första året ställs inga återbetalningskrav men lånet skall amorteras fullt inom fem år.

Bankerna skall i princip ge ett snabbt svar till varje låneansökan.

En viss procedur skall följas om ett företag bestämmer sig för att ansöka ett Statsgaranterat lån och den skiljer sig beroende på om företaget anställer mer än 5000 personer och om dess omsättning är större än 1,5 miljarder.

Detta system skall ha stor inverkan på affärslivet och p.g.a. det kan företagen som inte lyckas få lån ta kontakt med Banque publique d’investissement som koordinerar dessa lån.

 1. Möjlighet stöd av Central Banken (kreditförmedling) vid förhandling om skuldomläggning med banker

Om ett företag stöter på problem med finansinstitut kan det ty sig till kreditförlikningsmannen (lokala Banque de France direktörer) för att försöka lösa det.

Man kan ta kontakt med nämnda kreditförlikningsman på: https://mediateur-credit.banque-france.fr/

 1. Möjlighet till Statsstödda permitteringar

Företag

 • vars aktivitet är avbruten p.g.a. förordningar,
 • som lider av nedsatt aktivitet / svårigheter med leveranser och
 • som inte kan skydda sin personal (distansarbete, allmänna skyddsåtgärder, osv.) för smittorisk

kan permittera sin personal med Statsstöd.

I detta fall skall företaget betala 70 % av sina anställdas brutto lön och minst 8,03 €/h.

De vars lön utgörs av minimilönen (SMIC) skall dock få sin fulla lön.

Företaget får full återbetalning av den betalda lönen av Staten med ett månatligt tak på 6972 € brutto, som motsvarar 4,5 grundlöner (SMIC).

För att företaget skall kunna få detta stöd skall anmälan om permitteringar göras inom 30 dagar fr.o.m . beslutet om permitteringarna.

 1. Möjlighet till stöd av en förlikningsman i konflikter med kunder eller leverantörer

Företag som upplever svårigheter med kunder eller leverantörer och allmänt taget med privata affärskontrakt kan ty sig till en förlikningsman som kan nås via nätet:  https://www.mieist.bercy.gouv.fr/.

 1. Möjlighet till stöd för export företag

Detta stödprogram riktas till medelstora företag och innebär fyra åtgärder:

 1. Statsgaranti upp till 90 % för borgensman och för förskottsbetalningar av förfinansiering av export; för sistnämnda förfinansiering kan garantien vara 6 månader lång.
 2. Försäkringar för prospektion förlängs med ett år.
 3. 2 miljarder euro öronmärkta lån för korta export lån.
 4. Sakkunnig hjälp av Team France Export: https://www.teamfrance-export.fr/

Om du önskar assistans med formaliteterna för ansökan om stöd kan du ta kontakt med vårt kontor, Cabinet Brahin, på tlf. 04 93 83 08 76 eller via. e-mail matias.ahlgren@brahin-avocats.com

Läs mer
 
Eugène Delacroix nationalmuseum
Föreningen Yellowstone
Bevarande av sköldpaddor
Museets vänner