1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiska nyheter

Juridisk ordning och status för stiftelser i FRANKRIKE

Posted on oktober 11, 2022

En stiftelse definieras i artikel 18 i lag nr 87-571 av den 23 juli 1987 om utveckling av sponsring som ”den handling genom vilken en eller flera fysiska eller juridiska personer beslutar att oåterkalleligen avsätta varor, rättigheter eller resurser för att förverkliga ett verk av allmänt intresse och utan vinstsyfte”.

Föreningen är en grupp av personer, medan stiftelsen är ett arv som består av varor, rättigheter och/eller resurser och som oåterkalleligt överlåts till förverkligandet av ett sådant verk.

Det är en sammanslutning av juridiska eller fysiska personer för att genomföra ett gemensamt projekt (som i fallet med en förening), men ett oåterkalleligt ekonomiskt åtagande från grundarnas sida att utföra ett ideellt arbete av allmänt intresse. En stiftelse har inga medlemmar. Den leds av en styrelse, en ledningsgrupp och/eller en tillsynsgrupp.

En stiftelse samlar privat kapital för att arbeta för en allmän sak.

Stiftelsefonden får status som juridisk person från och med dagen för offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning av den deklaration som gjorts vid prefekturen. Ändringar av stadgarna ska följa samma förfarande.

I – Villkor för att en stiftelse ska kunna existera i Frankrike :

Det finns företagsstiftelser som kan få offentliga bidrag men som inte får ta emot donationer, arv, bidrag eller vädjan till allmänhetens generositet (men som sedan 2003 kan få ta emot donationer från sina anställda).

Det första villkoret för att en stiftelse, oavsett vilken den är, ska existera är att den erkänns av

– Premiärministern (för närvarande Bernard Cazeneuve, adress: 57, rue de Varenne, Paris) för stiftelser som är erkända som allmännyttiga;

– Prefekten i det departement där deras framtida säte kommer att ligga.

En stiftelse är ett verk av allmänt intresse med ett icke-vinstdrivande syfte. Det allmänna intresset är ett skattemässigt begrepp som är under utveckling, och det på flera olika områden.

En stiftelse är av filantropisk, pedagogisk, vetenskaplig, social, humanitär, idrottslig, familje- eller kulturell karaktär, eller bidrar till att stärka det konstnärliga arvet, skydda den naturliga miljön, sprida fransk kultur, språk och vetenskaplig kunskap.

En stiftelse som erkänns vara av allmänt intresse kan bildas av en enskild person, en familj, en förening, en grupp människor, enskilda personer eller företag, förutsatt att dess syfte är att tilldela resurser för all framtid.

Genom en donation kan grundaren organisera sin stiftelse. De varor och resurser som han eller hon donerar lämnar stiftelsen för evigt.

Donationen görs genom en notariell handling om det rör sig om fast egendom. Donationen träder i kraft först när stiftelsen erkänns efter offentliggörandet av beslutet om allmän nytta.

Riskerna med denna situation uppstår om grundaren avlider innan stiftelsen tar emot donationen eller beslagtar den egendom som är föremål för donationen, innan äganderätten har blivit verkställbar mot borgenärer.

Ansökan ska ställas till prefekten i det departement där stiftelsen kommer att ha sitt säte tillsammans med en deposition av stiftelsens stadgar.

Prefekten kommer att vidarebefordra begäran till inrikesministeriet.

Inrikesministern får efter eget gottfinnande besluta att avslå ansökan eller att pröva den.

När ansökan har granskats kan inrikesministern hänskjuta den till statsrådet, som avger ett ”yttrande” som regeringen inte är skyldig att följa.

Den skattemässigt mest fördelaktiga är en donationsfond. När Christine Lagarde var statssekreterare sade hon att ”vid sidan av stiftelser och föreningar bör man skapa kapitalfonder som är snabba, flexibla och billiga. Det kan skapas av en eller flera fysiska eller juridiska personer, för en bestämd eller obestämd tid.

En stiftelsefond skapas genom en enkel deklaration från dess grundare till prefekturen i det departement där stiftelsen har sitt säte. Denna deklaration ska åtföljas av stadgarna och innehålla följande uppgifter: efternamn, förnamn, födelsedatum och födelseort, yrke, hemvist och nationalitet för de personer som ansvarar för förvaltningen samt en blankett med de uppgifter som krävs för offentliggörande i Journal Officiel.

Stiftelsefonder: Artikel 140 i lagen om modernisering av ekonomin av den 4 augusti 2008, för en bestämd eller obestämd tid.

Inga offentliga medel av något slag får betalas till en stiftelsefond.

Detta förbud får undantagsvis frångås för ett särskilt arbete eller ett särskilt åtgärdsprogram med hänsyn till dess betydelse eller särdrag.

Undantag beviljas genom ett gemensamt beslut av de ministrar som ansvarar för ekonomi och budget.

Fonden kan vända sig till offentlig generositet efter administrativt tillstånd, vars villkor fastställs genom förordning.

Den består av de kapitaltillskott som gjorts till den, plus donationer och testamenten som gjorts. Donationer kan ge upphov till skattelättnader för både inkomstskatt och bolagsskatt enligt samma förfaranden som donationer till föreningar.

Stiftelsefonden förvaltas av en styrelse bestående av minst tre ledamöter som utses första gången av grundaren/grundarna.

Donationsfonden skall upprätta en årsredovisning som skall innehålla åtminstone en balansräkning och en resultaträkning (tidsfristen för att offentliggöra denna redovisning får inte överstiga sex månader).

Fonden skall ha minst en revisor och en revisorssuppleant.

II – Skattesystem för en stiftelse i Frankrike :

För en stiftelsefond, liksom för stiftelser, är det nödvändigt att skapa en första donation, men beloppet för denna donation är fritt (med följande förbehåll), till skillnad från vad som i praktiken krävs av Conseil d’Etat (vars yttrande är nödvändigt) för stiftelser som erkänns vara av allmänt intresse (minsta donation på 1 500 000-2 000 000 euro, utbetalning på högst 10 år).

Hittills kan en donationsfond fortfarande skapas utan att det krävs ett startkapital.

Så snart dekretet om tillämpning av artikel 85 i lag nr 2014-856 av den 31 juli 2014 (om social och solidarisk ekonomi) har offentliggjorts i den officiella tidningen den 1 augusti 2014, måste grundaren/grundarna dock motivera ett minimibelopp för stiftelsen vid tidpunkten för fondens inrättande (detta minimibelopp får dock inte överstiga 30 000 euro).

Kapitalbeloppet för bildandet av en företagsstiftelse får inte vara mindre än 150 000 euro under fem år.

Investeringsfondens ursprungliga kapital får inte överstiga 30 000 euro.

En stiftelse samlar privat kapital för att arbeta för en sak av allmänt intresse: i princip ska kapitalet användas helt och hållet inom en bestämd tidsperiod.

En donationsfond samlar tillgångar i syfte att kapitalisera dem.

Det är inkomsterna från dessa tillgångar som används för ett arbete av allmänt intresse.

Om den uppfyller kraven i artiklarna 200 och 238 bis i den allmänna skattelagstiftningen kan en donationsfond från och med den tidpunkt då den inrättas få skattelättnader på donationer och befrielse från överföringsavgifter på donationer och arv.

Artikel 200 i den franska allmänna skattelagstiftningen: ”Belopp upp till 20 % av den beskattningsbara inkomsten som motsvarar donationer och betalningar, inklusive uttrycklig avsägelse av inkomster eller produkter, som görs av skattskyldiga som är bosatta i Frankrike i den mening som avses i artikel 4 B, till förmån för : Stiftelser eller sammanslutningar som är erkända som allmännyttiga i enlighet med 2a, universitetsstiftelser eller partnerskapsstiftelser som nämns i artiklarna L. 719-12 respektive L. 719-13 i utbildningslagen och, för anställda i de grundande bolagen eller i de bolag i koncernen, i den mening som avses i artikel 223 A, som det grundande bolaget tillhör, företagsstiftelser, när dessa organisationer uppfyller de fastställda villkoren”.

Dessa villkor är följande: ”verk eller organisationer av allmänt intresse av filantropisk, pedagogisk, vetenskaplig, social, humanitär, idrottslig, familjär eller kulturell karaktär eller som bidrar till att stärka det konstnärliga arvet, särskilt genom teckningar som öppnas för att finansiera inköp av föremål eller konstverk som är avsedda att ingå i samlingarna på ett franskt museum som är tillgängligt för allmänheten, till skydd av naturmiljön eller till spridning av den franska kulturen, det franska språket och de vetenskapliga kunskaperna”.

Därför är det i enlighet med dessa villkor att vidta åtgärder för att rädda utrotningshotade arter. Följaktligen är det möjligt att dra nytta av skattelättnader eftersom stiftelsen har ett specifikt allmännyttigt ändamål.

En stiftelse som erkänns som en stiftelse av allmänt intresse är en permanent institution vars erkännande är föremål för ett dekret från statsrådet, eventuellt kompletterat med externa resurser eller tjänster.

En företagsstiftelse främjar hållbart företagssponsring, men dess livslängd är mer begränsad och dess juridiska möjligheter likaså. De kan inte ta emot arv och inte heller vädja till allmänhetens generositet, men kan sedan 2003 ta emot donationer från sina anställda (enkelheten ligger i stiftelsens bildande, eftersom det bara krävs ett administrativt tillstånd).

En stiftelse med skiljedom tjänar det allmänna intresset, så alla donationer som görs till dessa konton drar nytta av de skattefördelar som är knutna till stiftelser genom denna mellanhand.

Denna formel gör det möjligt att samla förvaltningskostnaderna.

Det system för nedsättning av inkomstskatten som är tillgängligt för privatpersoner motsvarar 66 % av de utbetalda beloppen, med en årlig gräns på 20 % av den beskattningsbara inkomsten (lag av den 1 augusti 2003).

Donationer kan vara i form av pengar, men också i form av naturaförmåner (t.ex. konstverk).

filen för att ladda ner:
170223 Stiftelser i Frankrike

Ces articles peuvent vous intéresser

Hvad MiCa-forordningen vil ændre for kryptovalutaer
Posted on april 25, 2023

Hvad MiCa-forordningen vil ændre for kryptovalutaer

Kapitalvinster från fastigheter: beräkning och undantag
Posted on oktober 11, 2022

Kapitalvinster från fastigheter: beräkning och undantag

Juridisk ordning och status för stiftelser i FRANKRIKE
Posted on oktober 11, 2022

Juridisk ordning och status för stiftelser i FRANKRIKE

Se alla nyheter
Eugène Delacroix nationalmuseum
Föreningen Yellowstone
Bevarande av sköldpaddor
Museets vänner