1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Livsforsikring – 2013

Posted on oktober 28, 2013

Skattelettelse i forsikringens løbetid

I aftalens løbetid er renteindtægter fritaget for indkomstskat. Der betales først skat ved død eller ved delvis tilbagekøb. Til gengæld udgør de sociale afgifter en større del af skatten på livsforsikring, idet de fra 1. juli 2012 beløber sig til 15,5% af de samlede indtægter.

De sociale afgifter beregnes hvert år, når der tilskrives renter på kontoen for enkeltproduktaftaler i euro eller på den del af flerproduktaftalerne, der er investeret i euro. Til gengæld for den del af flerproduktsaftalerne, der er investeret i investeringsforeninger (Sicav eller FCP) betales der først afgifter af gevinsten ved indløsning. Hvis der ikke sker noget tilbagekøb, beskattes midlerne først ved forsikringstagers død i henhold til gældende sats.

Skat på tilbagekøb

Efter anmodning fra forsikringstager udbetaler forsikringsselskabet hele (fuldstændigt tilbagekøb, der medfører forsikringens ophør) eller en del af (delvist tilbagekøb, der medfører, at forsikringen fortsætter) aftalens opsparing. Det er kun indtægten (forskellen mellem det tilbagebetalte beløb og de indbetalte beløb), der beskattes, idet den tilbagekøbte kapital ikke beskattes.

Efter 1998 afhænger beskatningen af forsikringens alder (det vil sige tiden fra første indbetaling til tilbagekøbet) på tidspunktet for tilbagekøb.

Beskatning ved død

Ved arv efter 22. august 2007 er der ingen skat på udbetalinger til ægtefællen eller partneren med en samlivskontrakt (og under visse forhold forsikringstagers søskende), og der betales heller ikke boafgift, uanset forsikringens alder og tidspunkt for indbetalingerne (før eller efter 70 år).

Dette princip gælder uden forbehold ved forsikrede ægtefælles død.

Når forsikringen er blevet tegnet af en ægtefælle med fælleseje til fordel for den anden ægtefælle og formuefællesskabets opløses ved sidstnævntes død, udgør tilbagekøbsværdien for forsikringen, der er tegnet af fællesejets midler, et aktiv i boet og pålægges boafgifter efter almindeligt gældende retsregler (ministeriets svar Bacquet, AN 29. juni 2010). Efter august 2007 betaler den efterlevende ægtefælle ikke længere boafgift, men de øvrige arvinger skal derimod betale boafgift af halvdelen af forsikringens værdi, der indgår i boets aktiver.

Til gengæld er der ved udbetaling til andre begunstigede personer ikke længere skattefritagelse for ydelsen ved død. De investerede beløb tilhører boets aktiver, hvoraf der betales boafgift (fransk skattelovgivning, § 757 B og 990 I).  Hvis der ikke er nogen begunstigede, beskattes ydelsen ved død sammen med aktiverne i forsikringstagers bo uden særordning.

Ces articles peuvent vous intéresser

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Således beskytter du dig mod afdødes gæld
Posted on april 11, 2024

Således beskytter du dig mod afdødes gæld

Arvefølge og arv
Posted on marts 20, 2024

Arvefølge og arv

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée