1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Kapitalgevinster i forbindelse med salg af fast ejendom

Posted on oktober 13, 2020

Anvendelsesområde

Afgiftspligtige personer

Enkeltpersoner og virksomheder eller grupper, der er omfattet af § 8 til 8ter i Den Franske Skattelovgivning ved salg mod gebyr.

Fritagne personer

Sælgere, der oppebærer en alderspension

Sælgere, der har et handicapkort, forudsat at de er klassificeret i 2. eller 3. kategori, jf. § L341-4 i Loven om Den Franske Sygesikring.

På den dobbelte betingelse, at:

De ikke er underlagt fransk formueskat på fast ejendom (IFI) for det næstsidste år forud for salget

Deres referenceskatteindkomst for det næstsidste år forud for salget er lavere end den grænse, der er fastsat i § 1417 i CGI

Skattepligtige ejendomme

Opførte eller ikke opførte bygninger eller rettigheder tilknyttet til disse ejendomme, grunde opdelt i lodder beregnet til opførelse.

Fritagne ejendomme

Følgende ejendomme falder ikke inden for afgiftsområdet:

  • Sælgerens hovedbolig
  • Sælgerens tidligere hovedbolig, hvis denne bor på plejehjem, er fritaget på visse betingelser.
  • Bygninger, hvis salgspris er lavere end eller lig med 15.000 Euros
  • Når ejendommen er genstand for fælleseje, vurderes tærsklen for hver medejers andel

I tilfælde af salg af en ejendom, hvis ejerskab opdeles, vurderes tærsklen med hensyn til hver andel i fuldt ejerskab.

Beregning af kapitalgevinsten

Bruttokapitalgevinsten er lig med forskellen mellem salgsprisen og købesummen.

Den salgspris, der skal anvendes, er defineret i § 150 VA i Den Franske Skattelovgivning. Der er tale om den reelle pris, således som den fremgår af skødet:

Forøget med de afgifter og tillæg, der er nævnt i § 583 1 2. afsnit.

Anskaffelsesprisen, der skal anvendes, er defineret i § 150 VB i Den Franske Skattelovgivning.

Det drejer sig om:

Enten den pris, som sælger betaler, og som er nævnt i skødet.

Eller den værdi, der bruges til bestemmelse af ejerskifteafgifter.

Eller ​​den reelle markedsværdi på datoen for indtræden i sælgers aktiver i henhold til et detaljeret og estimeret skøn.

Plus de faktiske anskaffelsesomkostninger (f.eks. Arveafgift, skatter, notargebyrer) eller fastsat til en fast sats på 7,5% af anskaffelsesprisen.

Plus de faktiske omkostninger til forbedring, udvidelse, byggeri eller genopbygning eller fastsat til en fast sats på 15% af købsprisen.

Skat- og socialsikringsbidrag

Skatteyderne, der sælger en ejendom, beskattes af den realiserede kapitalgevinst med en samlet sats på 36,20%, som fordeler sig som følger:

19% til indkomstskat, reduceret med en godtgørelse for den besiddelsesperiode, der er omhandlet i § 150 VC i Den Franske Skattelovgivning.

Antal års besiddelse Indtil 5. år Udover det femte år For det 22. år Udover det 22. år
Godtgørelse for hvert år 0 6% 4% Fritagelse

17,2% til socialsikringsbidrag reduceret med en godtgørelse for besiddelsesperioden

Antal års besiddelse Indtil 5. år Mellem det 5. og det 21. år For det 22. år Ud over det 22. år Udover det 30. år
Godtgørelse for hvert år 0 1,65% 1,60 % 9 % Fritagelse

En særlig reduktion

(§ 28 i lov nr. 2017-1775 af 28. december 2017)

En ekstraordinær reduktion på 70% gælder for kapitalgevinster som følge af salg af byggegrunde eller bygninger beregnet til nedrivning med henblik på genopbygning af en eller flere kollektive beboelsesejendomme beliggende i geografiske områder kendetegnet ved en betydelig ubalance mellem udbud og efterspørgsel efter boliger under den dobbelte betingelse, at salget:

Enten forud for et underskrevet løfte om salg, der har fået en bestemt dato mellem 1. januar 2018 og 31. december 2020.

Eller afsluttet senest den 31. december i det andet år efter det, hvor løftet om at sælge fik en bestemt dato.

Satsen for den ekstraordinære reduktion på 70% øges til 85%, hvis erhververen forpligter sig til at bygge og færdiggøre sociale boliger svarende til mindst 50% af det samlede anlægsområde.

På den anden side gælder den ekstraordinære godtgørelse ikke for kapitalgevinster som følge af salg foretaget af sælgeren til fordel for:

Sin ægtefælle, partner, samboer, sælgers slægtninge i opadstigende eller nedadstigende linje

Den ekstraordinære godtgørelse gælder ikke for kapitalgevinster som følge af salg:

– Af varer eller rettigheder nævnt i § 150UB, 150UC, 150UD i Den Franske Skattelovgivning.

– Af varer eller rettigheder nævnt i b til h i 3du I i § 244 bis A i Den Franske Skattelovgivning.

Ekstra skat

(§ 1609 i Den Franske Skattelovgivning)

En yderligere afgift for nettokapitalgevinster på over 50.000 euros gælder for kapitalgevinster ved salg af andre bygninger end bygningsarealer til bortskaffelse foretaget siden 1. januar 2013.

Skatten beregnes af det skattepligtige beløb i henhold til følgende skala:

 

Fra 50 001 Euros til 60.000 Euros 2% PV-(60 000 – PV) x ½
Fra 60 001 Euros til 100.000 Euros 2% PV
Fra 100.001 Euros til 110.000 Euros 3% PV – (110.000 – PV) x 1/10
Fra 110.001 Euros til 150.000 Euros 3% PV
Fra 150.001 Euros til 160.000 Euros 4% PV- (160 000 –PV) x 15/100
Fra 160.001 Euros til 200.000 Euros 4%
Fra 200.001 Euros til 210.000 Euros 5% PV-(210 000-PV) x 20/100
Fra 210.001 Euros til 250.000 Euros 5% PV
Fra 250.001 Euros til 260.000 Euros 6% PV- (260 000-PV) x 25/100
Over 260.000 Euros 6%

 

Skatteydere, der ikke har bopæl i Frankrig

Med forbehold for internationale aftaler er kapitalgevinster ved salg af fast ejendom og beslægtede rettigheder underlagt en afgift, der er fastsat i III bis § 244 bis A i Den Franske Skattelovgivning, så snart de er realiseret af:

– Fysiske personer, der ikke har bopæl på skatteområdet i Frankrig

– Juridiske personer eller organisationer, hvis hovedsæde er beliggende uden for Frankrig

– Virksomheder eller grupper, hvis hovedsæde er beliggende i Frankrig, men hvis partnere ikke har bopæl i Frankrig.

Skattepligtig base

For personer, der er underlagt indkomstskat

Metoderne til bestemmelse af kapitalgevinster realiseret af skatteydere med bopæl i Frankrig gælder for de kapitalgevinster, der er realiseret af statsborgere i en EU-medlemsstat eller en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde efter at have indgået en aftale om administrativ bistand med Frankrig med henblik på at bekæmpe svig og skatteunddragelse.

For juridiske personer, der er underlagt selskabsskat

Kapitalgevinster bestemmes af forskellen mellem salgsprisen og købsprisen. Det er for opførte bygninger nedsat med et beløb svarende til 2% af dette forskelsbeløb for hvert besiddelsesår.

Ces articles peuvent vous intéresser

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Således beskytter du dig mod afdødes gæld
Posted on april 11, 2024

Således beskytter du dig mod afdødes gæld

Arvefølge og arv
Posted on marts 20, 2024

Arvefølge og arv

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée