1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

International arv: Bestemmelse af den gældende lov i forbindelse med en international arv

Posted on januar 16, 2024

Spørgsmålet om international arv er et meget ømtåleligt emne. Der rejser sig mange spørgsmål om afviklingen af en international arv og de nødvendige procedurer. Hvad er den gældende lov? Loven i det land, hvor den afdøde var statsborger? Loven i det land, hvor den afdødes aktiver befinder sig? Loven i det land, hvor arvingerne er bosiddende?

International arv virker som en næsten utrolig procedure. Afviklingen af internationale arvesager rejser mange praktiske problemer.

Det gælder især, når det handler om at bestemme, hvilken lov der skal gælde for en international arv. Det er også tilfældet med beskatning af aktiver, der stammer fra internationale arvesager. At beherske disse regler er derfor af stor interesse i forbindelse med skatteydernes forvaltning af deres aktiver.

Den internationale privatret er blevet ændret markant med ikrafttrædelsen den 17. august 2015 af den europæiske forordning (EU) nr. 650/2012 af 4. juli 2012 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis, kendt som arveforordningen.

Med hensyn til lovkonflikter har den europæiske forordning revolutioneret praksis i mindst to henseender:

 • På den ene side giver den mulighed for at anvende en enkelt lov på hele arvesagen, mens de nationale regler var baseret på princippet om at opdele forbindelsen mellem løsøre og fast ejendom;
 • For det andet åbner den op for muligheden for at vælge arvelov til fordel for loven af den afdødes nationalitet, hvorimod fransk lov forbød enhver selvstændighed i testamentet i denne henseende. Disse ændringer giver en ny dimension med henblik på rådgivning.

De lovvalgsregler, der følger af den europæiske forordning, er universelle og har erstattet de nationale lovvalgsregler, hvor forordningen finder anvendelse. Sidstnævnte gælder dog fortsat for arvesager, der er indledt før den 17. august 2015.

På den anden side skal skatteyderen kontrollere, om arven anses for at være international, med andre ord om den indeholder mindst ét udenlandsk element set fra hans synspunkt, såsom især

 • afdødes udenlandske nationalitet;
 • sædvanligt opholdssted i udlandet;
 • tilstedeværelsen af aktiver i udlandet;

Den europæiske forordning har vedtaget princippet om en enhedstilknytning af arven, hvor den lov, der finder anvendelse på arven, er loven i den stat, hvor den afdøde havde sit sædvanlige opholdssted, medmindre der er truffet et valg til fordel for loven i den stat, hvor den afdøde er statsborger.

Man bør henvise til artikel 21 i den nævnte forordning, som fastsætter følgende generelle regel:

“1.Medmindre andet er fastsat i denne forordning, er den lov, der finder anvendelse på hele arven, loven i den stat, hvor afdøde havde sit sædvanlige opholdssted på tidspunktet for sin død.”

”2.Hvis det undtagelsesvis fremgår af alle sagens omstændigheder, at afdøde på tidspunktet for sin død havde en åbenbart tættere tilknytning til en anden stat end den, hvis lov ville finde anvendelse i henhold til stk. 1, skal den lov, der finder anvendelse på arven, være loven i denne anden stat”.”

I en dom af 21. september 2022, offentliggjort i Bulletin (nr. 19-15.438), bekræftede den franske kassationsdomstols første civile afdeling denne holdning og erklærede, at :

“Loven skal fortolkes således, at en ret i en medlemsstat af egen drift skal erklære sig kompetent i henhold til den subsidiære kompetenceregel, der er fastsat i denne bestemmelse. [Enappeldomstol, der erklærer, at den franske domstol ikke har kompetence til at træffe afgørelse om arven og udpege fuldmagtshaver med den begrundelse, at afdødes sædvanlige opholdssted var i England, uden af egen drift at erklære, at den har subsidiær kompetence, når det klart fremgår af dens konklusioner, at afdøde havde fransk statsborgerskab og ejede ejendom beliggende i Frankrig, overtræder derfor denne bestemmelse”.

Erklæring om international arv i Frankrig

Erklæringen om international arv skal indgives ved hjælp af de formularer, der er beregnet til dette formål. Den skal indgives inden for en bestemt frist.

Erklæringen om international arv skal indgives :

 • inden for 6 måneder efter dødsfaldet, hvis dødsfaldet sker i Frankrig;
 • inden for 12 måneder i alle andre tilfælde. Der er dog visse undtagelser. Dette gælder især for dødsfald blandt personer bosat på Mayotte og Réunion. For personer med bopæl i disse lande kan fristen forlænges til to år, afhængigt af dødsstedet;

Det er dog ikke nødvendigt at indgive en arveanmeldelse, hvis boets bruttoaktiver er mindre end :

 • 50.000 euro for en overførsel til arvinger i lige linje, den overlevende ægtefælle og den partner, der er bundet til den afdøde af en civil solidaritetspagt (PACS), forudsat at disse personer ikke tidligere har modtaget en uregistreret eller uanmeldt manuel gave fra den afdøde;
 • 3.000 euro til andre arvinger;

Arveanmeldelsen for en person, der dør i udlandet, skal indsendes af arvingerne inden for 12 måneder efter dødsfaldet til Skattekontoret for Valutaudlændinge – Recette des Impôts des Non-Residents. Arveafgiften skal betales på samme tid.
Hvis afdøde og/eller hans arvinger er bosat i udlandet, er det nødvendigt at undersøge, om der findes en bilateral international konvention mellem Frankrig og det pågældende land.

Nedenfor er en tabel, der viser arveafgiftssatserne på den afgiftspligtige nettodel efter fratrækning af fradrag:

      I.  Mellem ægtefæller eller samlevere :

2023 Sats Fradrag
 < 8.072 EUR 5% 0 EUR
Mellem 8.072 EUR og 15.932 EUR 10 % 404 EUR
Mellem 15.932 EUR og 31.865 EUR 15 % 1.200 EUR
Mellem 31.865 EUR og 552.324 EUR 20 % 2.793 EUR
Mellem 552.324 EUR og 902.838 EUR 30 % 58.026 EUR
Mellem 902.838 EUR og 1.805.677 EUR 40 % 148.310 EUR
> 1.805.677 EUR 45 % 238.594 EUR

   II.  I direkte linje :

2023 Sats Fradrag
 < 8.072 EUR 5% 0 EUR
Mellem 8.072 EUR og 12.109 EUR 10 % 404 EUR
Mellem 12.109 EUR og 15.932 EUR 15 % 1.009 EUR
Mellem 15.932 EUR og 552.324 EUR 20 % 1.806 EUR
Mellem 552.324 EUR og 902.838 EUR 30 % 57.038 EUR
Mellem 902.838 EUR og 1.805.677 EUR 40 % 147.322 EUR
> 1.805.677 EUR 45 % 237.606 EUR

 III.  Mellem levende søskende eller repræsentanter (nevøer, niecer, grandnevøer og grandniecer) :

2023 Sats Fradrag
< 24. 430 EUR 35 % 0 EUR
> 24.430 EUR 45 % 2.443 EUR

Niecer og nevøer, der repræsenterer deres afdøde familiemedlem, nyder godt af den sats, der gælder mellem brødre og søstre for boer, der er åbnet den 1. januar 2007 eller senere.

Hvor skal et dødsbo anmeldes i Frankrig?

Hvis der er tale om et internationalt arvefald, skal der indgives en arveanmeldelse i Frankrig. Arveanmeldelsen for en person, der er bosiddende uden for Frankrig, skal ske til skattemyndighederne. Angivelsen og betalingen skal ske til Afdelingen for Valutaudlændinge ved Det Franske Skattevæsen – Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

Beskatning af en international arv

Det kan være forbundet med en række praktiske vanskeligheder at afgøre, hvilke skatteregler der gælder for en international arv. I princippet er det skattesystemet i det land, hvor den afdøde er bosiddende, der gælder. Det er derfor normalt dette land, der har ret til at beskatte de aktiver, som afdøde ejede på sin dødsdag. Der gælder dog visse specifikke træk ved international beskatning. Fast ejendom beskattes i det land, hvor den er beliggende. I forbindelse med en international arv vil Frankrig derfor i princippet beholde retten til at beskatte fast ejendom, der befinder sig på landets territorium.

Frankrig vil også have ret til at beskatte arvingerne eller legatarerne, hvis de har været skattemæssigt hjemmehørende i Frankrig i mindst 6 af de sidste 10 år før overdragelsen. Der kan dog være flere situationer, hvor den afdødes aktiver beskattes i to lande, hvilket fører til en situation med dobbeltbeskatning. I sådanne tilfælde tillader Frankrig, at den skat, der er betalt i udlandet, modregnes i den skat, der skal betales.

Særlige regler for ejendom i et internationalt bo

Der skal skelnes mellem to situationer. De gældende regler er forskellige afhængigt af, om afdøde var skattemæssigt hjemmehørende i Frankrig eller uden for Frankrig.

 • Afdøde var skattemæssigt hjemmehørende i Frankrig:

Alt arvet løsøre og fast ejendom, uanset om det befinder sig i Frankrig eller i udlandet, er skattepligtigt i Frankrig. Dette princip gælder derfor, uanset hvor afdøde var bosiddende på arvetidspunktet.

 • Afdøde havde skattemæssigt hjemsted uden for Frankrig:

Hvis arvingen ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Frankrig på arvetidspunktet eller ikke har været hjemmehørende i Frankrig i mindst seks år i løbet af de ti år, der går forud for arven, skal han betale arveafgift af det løsøre og den faste ejendom, der arves i Frankrig.

Det gælder, uanset om de ejer ejendommen direkte eller indirekte. Det gælder f.eks. franske offentlige midler, renteandele, aktiver eller rettigheder, der indgår i en trust, fransk gæld og værdipapirer.

Hvis arvingen er skattemæssigt hjemmehørende i Frankrig på tidspunktet for overdragelsen og har været det i mindst seks af de ti år, der går forud for overdragelsen, skal han betale arveafgift af det løsøre og den faste ejendom, han arver, både i og uden for Frankrig. Det gælder f.eks. offentlige midler, renteandele, forvaltningsaktiver eller -rettigheder, gæld og i det hele taget alle franske eller udenlandske værdipapirer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces articles peuvent vous intéresser

Internationale skatteaftaler og skattefrie strukturer : Fremme af systemisk logik
Posted on juli 16, 2024

Internationale skatteaftaler og skattefrie strukturer : Fremme af systemisk logik

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée