1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Finanslovforslag juli 2012

Posted on januar 16, 2014

C A B I N E T     B R A H I N

DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG   /   DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE


 

Finanslovforslag juli 2012

BETYDELIGE ÆNDRINGER I SKAT FOR VIRKSOMHEDSKONCERNER MED REGNSKABSÅR, DER SLUTTER EFTER 4. JULI 2012.

• Omvendt bevisbyrde vedrørende overskud i datterselskaber uden for EU, der er omfattet af en fordelagtig skatteordning: For regnskabsår, der afsluttes 31. december 2012, er det den franske virksomhed, der skal bevise, at dets udenlandske datterselskab har et formål, der er væsentlig forskellig fra skattemæssige operationer.

• ”Anti-investerings”-bestemmelser

1. Ingen fradrag i selskabsskat for tab konstateret af moderselskabet vedrørende uddelt dividende, der tidligere var afgiftsfri (værdipapirer i finansieringsselskaber)

2. Udelukkelse af værdipapirer bogført på lager i moder-datterselskabsordningen i selskaber, der hører under ejendomshandlerordningen

3. Ingen fradrag for kortfristet tab, der konstateres af det overtagende selskab vedrørende det overtagede selskabs afgiftsfri udlodning af overskud efter det blev købt

• Eftergivelse af fordring: ingen fradragsret for økonomisk hjælp til franske og udenlandske datterselskaber

• Overførsel af underskud: stramning i betingelserne vedrørende godkendelse i tilfælde af omstruktureringer og fastsættelse af strenge kriterier for overførelse af underskud i virksomheder, der ændrer forretningsområde

• Kapitalindskud i et datterselskab: beskatning af kapitalindskud med værdipapirer som modydelse, hvis realværdi er mindre end værdien af indskuddet.

Andre bestemmelser om virksomhedsbeskatning

• MOMS: bibeholdelse af den normale momssats på 19,6% (afskaffelse af den såkaldte ”sociale moms” på 21,2%); genindførelse af reduceret moms på 5,5% på salg af bøger (uanset medie) fra 1. januar 2013

• Afskaffelse af kildeskat for udenlandske kollektive investeringsinstitutters (OPCVM) indkomst

• Udbytte: indførelse af en yderligere selskabsskat i form af et 3% bidrag på dividende, med undtagelse af selvstændige små og mellemstore virksomheder og beløb, uddelt til selskaber under moder-datterselskabsordningen, der har en kapitalandel på mere end 10% af selskabskapitalen.

• Lønmodtager opsparing: Stigning i den arbejdsgiverbetalte “sociale afgift” til 20% (i stedet for 8%) på udbyttedeling, kapitaldeltagelse, virksomhedsopsparing (Plan d’épargne entreprise (PPE)) og kollektiv pensionsopsparing (Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)), supplerende virksomhedspension, bonus.

• Henlæggelse til investering: Afskaffelse af fradrag for årsregnskab efter 4. juli 2012

• Aktieoptioner og friaktier: Forhøjelse af afgiften, der betales af virksomheder ved tildeling: 30% i stedet for 14%

• Ekstraordinært bidrag på 5% af selskabsskat for virksomheder, der omsætter for mere end 250 mio. Euro: forskudsbetaling på dato for sidste indbetaling af selskabsskat

• Afgift på finansielle transaktioner: forhøjelse på 0,2% (i stedet for 0,1%) fra 1. august 2012

Diverse
• Afskaffelse af fritagelse for sociale bidrag på overarbejde (udover 35 timer/uge) i virksomheder med mere end 20 ansatte fra 1. september 2012

Beskatning af privatpersoner
• Aktieoptioner og friaktier: Forhøjelse af afgiften, der betales af modtageren: 10% i stedet for 8%.

• Formueskat: Indførelse af en særlig formueafgift i 2012 for personer med en skattepligtig nettoformue på over 1,3 mio. Euro pr. 1. januar 2012 efter den progressive skatteskala gældende for 2011 uden loft.

< à 1 300 000 € 0 %
Mellem 800.000 € og 1.310.000 € 0.55 %
Mellem 1.310.000 € og 2.570.000 € 0.75 %
Mellem 2.570.000 € og 4.040.000 € 1 %
Mellem 4.040.000 € og 7.710.000 € 1.30 %
Mellem 7.710.000 € et 16.790.000 € 1.65 %
Over 16.790.000 € 1.80 %

I praksis:
1. For personer med en formue på under 3 mio. Euro skal afgiften betales senest 15. november 2012 uden nogen form for indberetning til det franske skattevæsen;

2. For personer med formue over 3 mio. Euro, skal der udfyldes en særlig erklæring i begyndelsen af oktober, der skal indgives sammen med indbetalingen til det franske skattevæsen senest 15. november 2012.

• Valutaudlændinge: Indførelse af sociale bidrag, det vil sige 15,5% fra 1. januar 2012 for indtægter på fast ejendom, og ikrafttrædelse af lov om beskatning af kapitalgevinst for fysiske personer, der er valutaudlændinge til Frankrig

• Ejerskifteafgift på arv og gave: reduktion i det personlige bundfradrag ved gaver og arv for forældre og børn til 100.000 Euro (i stedet for 159.325 Euro) og forlængelse af gaveintervallet til 15 år (i stedet for 10 år)

Finansloven 2012 og ændringer i finansloven 2011

Væsentlige afgifter:

Virksomhedsbeskatning
• Forhøjelse af registreringsafgift ved aktieoverdragelse (berører ikke anparter) fra 1. januar 2011:
(a) indførelse af en faldende skala i stedet for enhedssatsen på 3% med et loft på 5.000 Euro: 3% for trinet under 200.000 Euro, 0,5% for trinet mellem 200.000 Euro og 500.000 Euro, 0,25% for trinet over 500.000 Euro
(b) indførelse af registreringsafgift ved salg af aktier i udlandet, som vedrører aktiebeviser i virksomheder med hjemsted i Frankrig

• Forhøjelse af registreringsafgift ved overdragelse af kapitalandele i selskaber, der overvejende er ejendomsselskaber fra 1. januar 2012: Det er udelukkende gæld i forbindelse med erhvervelse af ejendommen eller ejendomsretten, der er fradragsberettiget.

• Indførelse af yderligere 7% moms fra 1. januar 2012:
(a) 5,5% på varer og tjenesteydelser, der nyligt er indført i den franske skattelovs § 278-0 bis: vand, ikke alkoholiske drikke, andre fødevarer end dem, der fortæres umiddelbart, apparater og specialudstyr til handicappede, energiforsyning, boligydelser og levering af madvarer til plejehjem og handicapboliger, ydelser i forbindelse med pasningsbehov fra private organisationer med gevinst for øje, levering af ydelser i hjemmet udelukkende i forbindelse med plejekrævende handicappede eller ældres dagligdag, levering af måltider fra offentlige eller private leverandører
(b) 7% : varer og tjenesteydelser, der hidtil var beskattet med 5,5%, og som ikke figurerer på ovennævnte liste.

• Højere grad af elektronisk indberetning og indbetaling af skatter for alle virksomheder.

• Indførelse af et ekstraordinært bidrag på 5% af selskabsskatten for virksomheder, der har en omsætning over 250 mio. Euro og regnskabsafslutning mellem 31. december 2011 og 31. december 2013.

• Begrænsning i fradrag af renteudgifter i forbindelse med lån til køb af kapitalandele: effektiv kontrol med værdipapirer, hvis værdi er over 1 mio. Euro (gældende for regnskabsår åbnet pr. 1. januar 2012).

• Nærmere angivelse af perioden for ansættelse af tærskelværdier med henblik på fritagelse for skat på erhvervsmæssig kapitalgevinst i forhold til omsætning: fra dato for afslutning af årsregnskab vedrørende kapitalgevinst.

• Begrænsning i ordningen med overførsel, der gælder for overdragelse af kapitalandele i associerede virksomheder. – De nye regler mindsker betydeligt fordelen ved visse skattelempelser og –godtgørelser (f.eks. sænkelse af skatteloft ved oversøiske investeringer) og/eller indfører flere formaliteter (f.eks. virksomheder, der gør brug af skattely.)

• Indførelse af nye afgifter: afgifter på drikkevarer med tilsat sukker, afgifter på drikkevarer med syntetisk sødestof, afgift på virksomheder pålagt emissionskvoter for drivhusgasser (udelukkende for 2012), afgift på førstegangssalg, -indskud eller -ombytning af værdipairer i selskaber med audiovisuelle kommunikationsydelser.

• Afskaffelse af 2% afgiften på hoteller med tilbagevirkende kraft fra 1. november 2011.

Beskatning af privatpersoner
• Ekstraordinær afgift på høje indkomster (der nu inkluderer kapitalgevinst på ejendomme i den skattemæssige referenceindkomst) gældende fra den skattemæssige referenceindkomst 2011:
(a) 3 % på referenceindkomsten mellem 250.000 Euro og 500.000 Euro (enlige, enkemænd, enker, separerede eller fraskilte) eller mellem 500.000 Euro og 1.000.000 Euro (gifte eller sambeskattede);

• (b) 4% ved en referenceindkomst, der er højere end ovenfor nævnt.

• Forhøjet opkrævning af procentvis afgift på udbytte fra 1. januar 2012: 21% i stedet for 19%.

• Forhøjet opkrævning af procentvis afgift på investeringsprodukter med fast afkast fra 1. januar 2012: 24% i stedet for 19%.

• Forhøjet kildeskat på valutaudlændinges indkomster fra 1. januar 2012, med forbehold for internationale konventioner:
(a) almindelig sats: 30% (i stedet for 25%)
(b) reduceret sats: 21% (i stedet for 19%)
(c) forhøjet sats: 55% (i stedet for 50%)

• Ny afgift på høje lejeindtægter på boliger med lille areal (gældende for fysiske og juridiske personer) fra 1. januar 2012: 10 – 40% for lejeindtægter, der er opkrævet i kalenderåret afhængig af forskellen mellem den månedlige lejeindtægt og referencelejen.

• Fritagelse for kapitalvindingsafgift på den forhenværende bolig for pensionister eller handicappede, der bor på plejehjem eller i beskyttet bolig.

• Yderligere stramning på 15% på visse skattelempelser eller –godtgørelser fra selvangivelsen 2012.

• Samlet loft på visse skattemæssige fordele nedsat til 18.000 Euro forhøjet med 4% (tidligere 6%) af den skattepligtige indkomst for 2012.

• Indførelse af udskudt skat under betingelse af, at kapitalgevinsten fra salg af værdipapirer og selskabsrettigheder genanvendes (afskaffelse af det almindelige nedslag i forhold til ejerskabsperioden).

• International mobilitet: udvidelse af exit tax: kapitalandele over 1,3 mio. Euro.

• Udenlandske tilgodehavender: 10 års frist for tilbageførsel.

Skattestigninger, som premierministeren bebudede den 7. november 2011

Selskabsskat
• 5% forhøjelse på selskabsskat for virksomheder, der har en omsætning på mere end 250 mio. Euro i 2012 og 2013.
MOMS
• Indførelse af en overgangssats på 7%: den ny sats på 7% skal gælde alle varer og serviceydelser, der i dag er pålagt 5,5%, med undtagelse af nødvendighedsvarer. Derfor skal 5,5% forsat gælde for madvarer, gas- og el-forsyninger.
Indkomstskat

• Ophævelse af indeksregulering for indkomstskatten i 2012 og 2013: husstande med samme indkomst fra år til år er ikke berørt, til forskel for husstande med indkomststigning
• Tilpasning af udbytteskat til skat på arbejde for personer på det sidste indkomsttrin (forhøjelse af engangsopkrævning af skat på udbytte og renter i form af fast procentdel: fra 18% til 24%): Det er ikke længere muligt for disse personer at vælge engangsopkrævning af skat i form af fast procentdel, og engangsopkrævningen på renter stiger fra 19% til 24%.

• Forhøjelse af « tværgående stramning » af skatteprivilegier: General reduktion i skattefordele for tyve (eller flere) anordninger. Den procentvise stramning og de anordninger, der er forskånet, kendes ikke i dag.
• Afskaffelse i 2013 af Scellier-loven
• Reformering af rentefrit lån på nybyggeri
• Reduktion af skattegodtgørelse for bæredygtig udvikling
Det ser ud til, at andre  skatteprivilegier vil bliver berørt, men ikke er blevet beskrevet.

Formueskat og arv/gave
• ophævelse af indeksregulering for 2012 og 2013

Me Nicolas BRAHIN
Avocat au Barreau de NICE
Nicolas.brahin@brahin-avocats.com
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Droit Bancaire et Financier
Université Panthéon-Sorbonne (DESS 1997)

fichier à telecharger:
131113 Projet de loi – lovforslag 4.7.12 – DA.MIS_

Ces articles peuvent vous intéresser

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée