1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

BYGGETILLADELSE

Posted on januar 20, 2014

C A B I N E T     B R A H I N

DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG   /   DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE


BYGGETILLADELSE

Nye forenklede regler på området

Det har vist sig nødvendigt at forenkle proceduren vedrørende udlevering af byggetilladelse i Frankrig. Der er derfor kommet nye regler på dette område, jf. bekendtgørelse af 8. december 2005, lov af 13. juli 2006 og retsforskrift af 5. januar 2007. Ansøgning om byggetilladelse kan enten fremlægges af en grundejer, af en af ham befuldmægtiget person eller af en person, der fremlægger bevis for, at han/hun af disse personer har fået tilladelse til at udføre byggearbejder (§R 423-1 i Den Franske Byggelov – Code de l’Urbanisme, art. R 423-1). Det er ikke længere nødvendigt for én, der ikke er grundejer, eller som ikke er befuldmægtiget af denne, at fremlægge bevis for, at han er i besiddelse af en titel, der bemyndiger ham til at lave byggearbejder. Ansøgningen skal blot indeholde bevis på, at ansøgeren er kvalificeret til at indlevere ansøgning om byggetilladelse (§ R 431-5, sidste afsnit, i Den Franske Byggelov – Code de l’Urbanisme, art. R 431-5). Myndighederne må ikke længere bede om dokumentation. Disse kan fx ikke længere kræve, at der i forbindelse med byggearbejder i en fællesejendom bliver fremlagt generalforsamlingsreferat, hvormed der gives tilladelse til disse arbejder. Det samme gælder hvad færdselsret på grunden angår. Her kan myndighederne ikke kræve fremlæggelse af et officielt bekræftet dokument, der giver offentlig adgang til grunden.

Det vil dog være sådan, at en løgnagtig attest vil blive anset som bedrageri, og myndighederne har i det tilfælde lov til at trække byggetilladelsen tilbage på ubegrænset tid, og en tredjemand, der gør indsigelse mod et dokuments oprigtighed, kan altid anlægge civilsag, hvilket kan virke forhindrende på opnåelse af byggetilladelse.

En enkel tilladelse til flere ejere

Nu kan naboer gå sammen om at bede om én enkel byggetilladelse med henblik på opførelse af flere bygningsværker på deres grunde (§ R 423-1 i Den Franske Byggelov – Code de l’Urbanisme, art. R 423-1). Hver ejer forbliver dog bygherre for det byggeri, der opføres på hans egen grund.

Fordelene

Der er en hel del fordele forbundet med disse nye regler. Som eksempel kan nævnes grunde, der normalt er for små til at opnå byggetilladelse, men fordi disse grunde nu indgår i en større sammenhæng med andre grunde, kan tilladelsen opnås.

Ulemperne

Men hvor der er fordele, er der også ulemper….

Idet flere ejere nu kan gå sammen om at opnå byggetilladelse, bliver disse selvsagt indehavere af én og samme byggetilladelse, hvilket kræver en vis solidaritet ejerne imellem. Dette gælder fx, når der skal svares skatter og afgifter til kommunen i forbindelse med byggetilladelsen. De er således alle sammen ansvarlige for tilladelsens iværksættelse. Enhver anmodning om ændring af byggetilladelsen skal fremlægges af samtlige ejere. Hvis én af ejernes byggeri er blevet udsat pga. overtrædelse af byggetilladelsen, rammer dette samtlige ejere. De andre ejeres byggeri stilles således også i bero.

Enden på juridisk usikkerhed

§ L424-5 i Den Franske Byggelov hjemler, at illegale byggetilladelser kun kan tilbagekaldes af myndighederne i en periode på 3 måneder fra udstedelsen. Denne lov præciserer, at efter denne frist kan byggetilladelsen kun tilbagekaldes på basis af udtrykkelig anmodning herom fra selve modtageren af byggetilladelsen.

Denne nye præcisering burde gøre en ende på den usikkerhed, der forårsagedes af Det Franske Statsråds retspraksis. Ifølge denne retspraksis var det nemlig sådan, at udstedelsen af en ny byggetilladelse på én og samme grund automatisk medførte tilbagekaldelse af den første byggetilladelse. Dette var på ingen måde praktisk, for det forholder sig nemlig sådan, at modtageren af en byggetilladelse kan få brug for at anmode om en ny byggetilladelse, enten med henblik på at tilføje væsentlige ændringer til sit byggeprojekt, eller for at bringe den første byggetilladelse administrativt i orden, fx pga. annullationssøgsmål eller suspension.  I tilfælde af annullering af denne anden byggetilladelse stod ansøgeren da uden nogen tilladelse overhovedet.

Med de nye regler skulle denne usikkerhed således være et overstået kapitel.

Me Nicolas BRAHIN
Avocat au Barreau de NICE
Nicolas.brahin@brahin-avocats.com
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Droit Bancaire et Financier
Université Panthéon-Sorbonne (DESS 1997)

fichier à telecharger:
110118 traduction de Permis de construire.MIS_ (1)

Ces articles peuvent vous intéresser

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée