1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

INDBERETNING TIL SKATTEVÆSENDET AF KONTI I UDLANDET

Posted on april 29, 2014

ADV0KATFIRMA I FRANKRIG / LA WYERS OFFICE IN FRANCE
Indberetning til skattevresenet af konti i udlandet
I medfür af et fransk ministerielt circulrere af 21. juni 2013 bliver skatteborgeme palagt lavere b0der end fürhen, hvis de spontant inden den 31. maj indberetter indestaender i udlandet, der ikke tidligere er blevet opgivet til skattevresenet.
Efter derme frist forh0jes b0deme.
Nedenfor angives de tillreg og b0der, som id0mmes af skattemyndighedeme i forskellige
situationer:

– ekstra skat pâ indkomst, hvis bankkontoen i udlandet har affüdt indtregter;
– i givet fald pligt om indsendelse af formueskatselvangivelser for ârene 2007 til 2013.

– morarenter pâ ekstraskatten og formueskatten beregnet ud fra en sats pa 4,80% pr. âr. tillreg for overlagt undladen af indlevering af formueskatselvangivelse: 15% eller 30% (i tilfrelde af erhvervsaktiv bedrager)

– i stedet for de normale 40%.
– b0der i den ikke forreldede periode i forhold til fejlretningsfristen, der anvendes pâ
– udenlandske bankkonti, der ikke er opgivet til skattevresenet, nemlig:

 

•    For âr 2006 og 2007 : 750 Euros pr. âr
•    For âr 2008 og 2009 : 10.000 Euros pr. âr
•    For âr 2010 og 2011 : 1.500 Euros pr. âr
•    For âr 2012 og 2013: 1.500 Euros pr. âr, hvis kontoens kreditsaldo er lavere end
50.000 Euros pr. 31. december i det pagreldende âr eller 1,5% eller 3% ( erhversaktiv bedrager) af kreditsaldoen, hvis den er over eller lig med 50.000 Euros.

 

Regulariseringen af denne konto i udlandet sker pa fülgende made:

rektificerende selvangivelser vedr. indkomst samt konto i udlandet for âr 2006 til 2013.
formueskatselvangivelser (i pâkommende tilfrelde)
fremsendelse af nrevnte selvangivelser ledsaget af det i medfür af formueskatten
skyldte bel0b til Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (Afdeling for rektificerende selvangivelser) i Paris.

Ekstra skat pa indkomst, tillreg samt b0der beregnes og inddrives herefter af ovennrevnte
skatteinstans. Det bemrerkes, at morarenteme holder op med at l0be i det 0jeblik instansen har modtaget al fom0dent materiale.

 

For at nyde godt af ovennrevnte lavere tillreg og b0der i forbindelse med sen indberetning af din konto i udlandet er det vigtigt at unders0ge, om du er underlagt formueskat fra âr 2007 af. Det prreciseres her, at skattegrrensen fra 2007 til 2011 var pâ mellem 760.000 og 800.000
Euros.
Det, man konkret skal g0re, er, at fremsende en oversigt over ens formue i form af fast
ejendom og l0s0re pr. 1. januar for âr 2007 til 2013. De 0nskede oplysninger er folgende:

Beskrivelse og vrerdiansrettelse af faste ejendomme,
Saldi pr. 31.12.2006 til 2012 samt bankkontooplysninger (franske og danske),
fin an si elle in vesteringsakti ver, li vsforsikringsaftaler,
Beskrivelse af k0ret0j( er), k0bsâr og-pris,
Ejendomsskatter og boligskatter for âr 2006 til 2013,
I givet fald regnskaber pr. 31.12.2009 til 2012 for selskaber, du har kapitalandele i, oplysninger om aktiebeholdning, evt. oplysning om stilling/funktion, saldi pâ
kontokuranter,
Amortiseringsplaner over banklân,
Dokumentation pâ forfalden, ikke-bestridt, greld pr. 1. januar 2012 (diverse
greldsposter).

fichier à telecharger:
Inberetning til skattevæsenet af konti i udlandet

Ces articles peuvent vous intéresser

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée